Gemeente Zaken

Gemeente zaken melden via: Meld.nl. 

In de Algemene wet bestuursrecht (Awb) is vastgelegd hoe de gemeente besluiten moet voorbereiden, beleid moet publiceren, bevoegdheden voor inspectie en welke sancties voor handhaving beschikbaar zijn. De gebieden zijn zeer uiteenlopend, denk aan: Belastingen, toeslagen, uitkeringen, PGB, Wmo, vergunningen, vreemdelingenrecht en werk en inkomen (uwv). Voor rechtshulp bij bezwaar, beroep, bestuurlijke boetes, vergunningen geweigerd en overige overheids kwesties kunt u een bestuursrecht advocaat inschakelen via Het Juridisch Meldpunt

Ten onrechte weigeren van een vergunning is een onrechtmatige handeling van de overheid en als  u hierdoor schade lijdt, heeft u recht op een volledige schadevergoeding

Heeft u als burger of bedrijf schade geleden door rechtmatig handelen van de overheid dan kunt u schadevergoeding eisen. De schadeveroorzakend besluit kan o.a. waardedaling van onroerend goed of inkomensderving tot gevolg hebben.

Voor rechtshulp bij planschade ontstaan door projectbesluiten, inwerkingtreding van een nieuw bestemmingsplan of een bestemmingsplanwijziging dan kunt u een bestuursrecht advocaat inschakelen via Het Juridisch Meldpunt.

Voor rechtshulp bij nadeelcompensatie ontstaan door door feitelijk overheidshandelen zoals o.a. wegafsluitingen waardoor uw bedrijf niet bereikbaar is, afzetting straat voor renovatie waardoor uw winkel minder tot geen klanten treft dan kunt u een bestuursrecht advocaat inschakelen via Het Juridisch Meldpunt.

Voor rechtshulp bij burengeschillen kunt u een burenruzie advocaat inschakelen via Het Juridisch Meldpunt.

Gemeenten zijn vanaf 2015 verantwoordelijk voor jeugdzorg, werk en inkomen en zorg aan langdurig zieken en ouderen. Een deel van deze taken hadden de gemeenten al, een deel nemen zij over van de Rijksoverheid. Dit heet ook wel decentralisatie. Vanuit de gemeente zal 1 persoon ondersteuning en begeleiding bieden aan mensen die dat nodig hebben. Deze persoon doet dat op basis van 1 plan voor het hele huishouden. Gemeenten zitten het dichtst bij de inwoners en kunnen deze zorg effectiever, met minder bureaucratie en goedkoper leveren.

Gemeenten hebben belangrijke nieuwe taken erbij gekregen en de oude taken zijn uitgebreid.
– Zorg bieden aan langdurig zieken of ouderen;
– Hulp bij het vinden van werk (of een uitkering verstrekken);
– De jeugdzorg;

Gemeente Zaken van A t/m Z

A B C D G H I L M N O P R S T V W